LSSJ Cuc kho sát ln th 4 ngày 18/11/2017

Ngày 18 tháng 11, 2017
H Vân Director Đài Vit Nam Bc Cali t chc văn ngh gây qu giúp nn nhân hόa hon Napa. Chương trình bt đầu vào sáng sm. Nghi thc chào c khong 12:30PM

Nhng lá c Vàng được cm treo trên hàng rào trước ca Nhà Lng Ch Grand Century

Lá c Vàng trước ca chùa Di Lc không đúng tiêu chun, cn nên thay thế bng lá c đúng tiêu chun.

Ông Ch tch LSSJ Foundation Nguyn Ngc Tiên xem xét  Monument b graffiti. nh Hoàng Hoa

Xem xét chi tiết để sơn lại

Trong cuc kho sát LSSJ ln 4 vào ngày th By 18 tháng 11, 2017, chúng tôi có đến chùa Di Lc thì phát hin lá c Vàng treo trước ca chùa không đúng format. Theo format ca lá c Vàng thì nn vàng phn trên và nn vàng phn dưới bng nhau và mi phn nn vàng là 1/3 ca lá c, như vy, phn còn li gia là 3 sc đό và 2 sc vàng ch chiếm 1/3 b cao là c mà thôi.

Nếu quý thân hu nào quen vi nhà sư tr trì chùa Di Lc thì nên giúp ông tìm lá c đúng format mà thượng k để giúp khách thp phương và người nước ngoài hiu rõ lá c Vàng truyn thng lch s ca dân tc Vit Nam.

Lá c không đúng format này cn nên tháo xung thay bng lá c đúng format.

Hoàng Hoa

11/19/2017