Little Saigon San Jose Survey (1)

Khu Ch Maxim trong Asian Plaza

Mt dãy tim bán thc ăn ung trong Grand Century Mall

Western Marketing Insurance và các ca tim trên góc đường McLaughlin và Story

Ch Oriental Mexican trên Story Rd. ti Little Saigon Plaza II

Toàn cnh khu Western Marketing Insurance Little Saigon San Jose

Vietnam Town

Li kiến trúc ca Vietnam Town khác vi Grand Century Mall

Phc tp và không đồng nht, nhng ca tim bit lp và không như Grand Century là mt Nhà Lng Ch

Directory bên trong nhà lng ch Grand Century

 

nh Hoàng Hoa

Xem xét toàn cnh sinh hot ca Little Saigon San Jose và vùng m rng. Chúng tôi s có nhng bài nghiên cu toàn din LSSJ trong thi gian ti. Lot nghiên cu này dành cho LSSJ Guide Book

Hoàng Hoa

11/10/2017