Battle for Nhat Tao*

(name Hoang Sa as Nhat Tao - Song Hong)

Bảng phȃn tích HQ’s ngày giờ trận đánh Hoàng Sa

Nguyễn Văn Sang

Trn Văn Liêm

Hải Hồ

Nguyễn Ɖông Mai
Lê Văn Thự
Hà Ɖăng Ngân
Thềm Sơn Hà
Tất Ngưu
Lữ Công Bảy

Hồ Văn Kỳ Thoại

Bí Thư Thắng

Bùi Ngọc Nở

Phạm Phong Dinh